Obrazovanje

Verificirani tečajevi stranih jezika

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja svoje je nastavne programe učenja stranih jezika izradilo na temelju smjernica sadržanih u temeljnom dokumentu Vijeća Europe (CEF-u) te iste proslijedilo Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH na postupak verifikacije. Time je Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja, među prvima u Istri, udovoljilo vrlo zahtjevnim akreditacijskim standardima koji se temelje na europski priznatim programima čime će steći pravo javnosti, a što znači:

 • da jezični programi  POU-a postaju dio ukupnog obrazovnog sustava RH;
 • da ih izvode stručni i visokoobrazovani predavači;
 • da je svjedodžba s referentnim stupnjem znanja javna isprava koja se
  upisuje u radnu knjižicu.
  U našem Učilištu možete pratiti i položiti verificirane programe za 6 stranih jezika: engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski i hrvatski za strance.

 INFORMACIJE:

841 246; 830 300; 095 211 65 78

 UPRAVA POU-a, TRG M. TITA 12

 e-mail: melita.jurkota@pour.hr

 

ZAŠTO JE VERIFICIRANA SVJEDODŽBA DOBRA INVESTICIJA ?
Svjedodžba s referentnim stupnjem znanja je javna isprava koja svakom korisniku može donijeti brojne pogodnosti:

 • prioritet kod zapošljavanja na mnogim radnim mjestima,
 • prioritet kod upisa na studije u inozemstvu, komunikaciju s ljudima drugih kultura i nacionalnosti,
 • napredovanje na poslu,
 • mogućnost nastavka učenja jezika na nekom od europskih jezičnih učilišta,
 • bolju pripremljenost za mnogobrojne novine koje čekaju građane ulaskom Hrvatske u Europsku uniju,
 • cjeloživotno učenje jezika potiče fleksibilnost i pozitivnu reakciju pojedinca na sve dinamičnije gospodarske, društvene i kulturne promjene koje svakodnevno nastaju kao posljedica sve prisutnije globalizacije.

Što je to CEF ili Zajednički referentni okvir za jezike (ZEROJ)?
Kako bi se standardiziralo učenje, poučavanje i vrednovanje razine znanja stranih jezika u zemljama Europske unije, Vijeće Europe čiji je jedan od glavnih ciljeva osvještavanje europskog kulturnog identiteta i razvijanje međusobnog razumijevanja ljudi različitih kultura, usvojilo je dokument nazvan Zajednički europski referentni okvir za jezike / CEF  (Common European framework for languages).  
http://www.eaquals.org/
http://www.alte.org/

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_framework_of_Reference_for_Langua...
CEF jasno i precizno definira  standarde učenja, poučavanja i vrednovanja znanja s osnovnim ciljem objektivnog opisa znanja stranog jezika. Profil vladanja jezikom po CEF-u podrazumijeva šest stupnjeva jezičnih kompetencija: A1, A2, B1, B2, C1 i C2.
Usvajanje znanja jezika odvija kroz pet jezičnih kompetencija podjednake važnosti: 

 • gramatika i vokabular (jezične strukture)
 • čitanje
 • slušanje 
 • pisanje
 • govorna produkcija i govorna interakcija (govor)

Nastava se odvija u MODULIMA u trajanju od 70 nastavnih sati u koja su uključena završna testiranja i završni ispit. Na kraju obrazovne cjeline polaznici pristupaju: 
- završnom testiranju na kraju I., III., V., VI., VII., IX., XI., XII., XIII. i XV. modula slijedom kojeg dobivaju UVJERENJE o uspješno položenom modulu. Uvjerenje je uvjet za upis u sljedeći modul;
- završnom ispitu kako bi, nakon uspješnog polaganja, stekli SVJEDODŽBU za jedan od šest stupnjeva znanja stranog jezika koji se upisuje u radnu knjižicu.
Završni ispit polaže se na kraju sljedećih modula:

 • II. ( za stupanj A1)
 • IV. (za stupanj A2)
 • VIII. (za stupanj B1)
 • X. (za stupanj B2)
 • XIV. (za stupanj C1)
 • XVI. (za stupanj C2)

Tko može polaziti nastavu i pristupiti ispitima?
Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih i pravilnicima donesenim slijedom tog zakona (NN 17/07 i 129/08) polaznici nastave mogu biti osobe s navršenih 15 godina života.
Ispitima mogu pristupiti i kandidati koji nisu polaznici POU-a, a žele svjedodžbu s pravom upisa u radnu knjižicu. Ako pritom neki od kandidata nije siguran u svoju razinu znanja jezika, isti može pristupiti i prijemnom ispitu koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.
Pismeni dio prijemnog ispita obuhvaća:

 • test gramatičkih struktura i čitanja;
 • test pisanja / sastav na zadanu temu;
 • slušanje / razumijevanje slušnog teksta.

 Usmeni dio ispita obuhvaća:

 • kratak intervju s kandidatom;
 • test govorne interakcije / rasprava na zadanu temu;
 • test govorne produkcije / izlaganje na zadanu temu. 

 OPIS JEZIČNIH KOMPETENCIJA PO STUPNJEVIMA 

 • A1 - Pripremni stupanj (140 nastavnih sati) - Korisnik može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne fraze koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima npr: o tome gdje živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi jednostavan razgovor uz uvjet da sugovornik govori polako i razgovijetno te da je spreman pomoći.
 • A2 - Temeljni stupanj (140 ns) - Korisnik može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa. Može komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svog obrazovanja, neposrednu okolinu te sadržaje s područja zadovoljavanja neposrednih potreba.
 • B1 - Prijelazni stupanj (280 ns) - Korisnik može razumjeti glavne misli jasnoga, standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se snalaziti u većini situacija s kojima se susreću na putovanjima kroz područja u kojima se govori određeni jezik. Može napisati jednostavni tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa, opisivati doživljaje i događaje, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove.
 • B2  -  Samostalni stupanj (140 ns) - Korisnik može razumjeti glavne misli složenog teksta na konkretnu ili apstraktnu temu uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom bez napora s bilo koje strane. Može sročiti jasan, detaljan tekst o velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke različitih opcija.
 • C1  -  Napredni stupanj (280 ns) - Korisnik može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez vidljivog traženja potrebnog izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim, akademskim i poslovnim situacijama, proizvesti jasan, dobro strukturiran, detaljan tekst o složenim temama pokazujući da se uspješno služi jezičnim modelima, konektorima i kohezivnim sredstvima.
 • C2  -  Vrsni stupanj (140 ns) - Korisnik može bez poteškoća razumjeti gotovo sve što čuje ili pročita. Može sažeti informaciju iz različitih pisanih ili usmenih izvora, suvislo i jasno prenoseći argumente i činjenice. Može se  izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

Važna napomena
Polaznici koji imaju visoku stručnu spremu i koji su položili najvišu razinu znanja stranog jezika (C2) mogu kod ovlaštenih institucija pristupiti polaganju ispita za sudskog tumača i time sebi osigurati novo ili dodatno zanimanje.

CIJENA I MOGUĆNOSTI PLAĆANJA

Cijena tečaja, za grupe s pet i više polaznika, iznosi 2.300,00 kn. U cijenu su uključeni svi troškovi (upisnina, literatura, ispitni materijal, pismeni i usmeni ispit, uvjerenje i svjedodžba).
Prilikom upisa polaznici uplaćuju avansni iznos od 300,00 kn dok se preostali iznos može uplatiti u četiri mjesečna obroka. U slučaju da polaznik sam odustane od pohađanja tečaja, nema pravo na povrat uplaćenog avansa dok u slučaju da se, uslijed objektivnih okolnosti, tečaj ne pokrene polaznicima se vraća uplaćeni avans.
Kod grupa koje imaju šest ili više polaznika sljedeće kategorije polaznika stječu pravo na popust od 100,00 kn:

 • učenici i studenti,
 • umirovljenici,
 • branitelji,
 • nezaposleni,
 • polaznici koji su pri POU-u Grada Rovinja već polazili neki jezični tečaj.

 Pravo na popust polaznik stječe samo po jednoj osnovi.

SAMO POLAGANJE ISPITA

Osobama koje već posjeduju znanje nekog od verificiranih stranih jezika Učilište nudi i mogućnost samo polaganja ispita te dobivanje svjedodžbe za položeni jezični stupanj.                                                                           
Ispiti se organiziraju tijekom mjeseca studenog, veljače i svibnja. Prijave traju tijekom čitave kalendarske godine. 
Cijena individualnog ispita iznosi 800,00 kn, dok je cijena grupnog ispita 500,00 kn po osobi.

 
Partneri