01.03.2020 - 14.04.2020 / 12:00H / Grad
11.04.2020 / 18:55 h / 18:55H / Kazalište Antonio Gandusio
15.04.2020 / 18:00 h / 18:00H / MMC
16.04.2020 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio
17.04.2020 - 18.04.2020 / Grad
19.04.2020 / 17:00 h / 17:00H / Kazalište Antonio Gandusio
30.04.2020 / 10:00 h / 10:00H / Kazalište Antonio Gandusio
13.05.2020 / 18:00 h / 18:00H / MMC
14.05.2020 / 20:00 h / 20:00H / Kazalište Antonio Gandusio

KATALOG INFORMACIJA PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA GRADA ROVINJA

I. UVODNE NAPOMENE

Temeljem članka 22. stavak 4.Zakona o pravu na pristup informacijama, ( NN, broj: 172/03., 144/10. i 77/11.)

USTROJAVA

se katalog informacija Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja – Universita` popolare aperta della Citta` di Rovigno

Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Pučko otvoreno učilišta Grada Rovinja - Universita` popolare aperta della Citta` di Rovigno, kao tijelo javne vlasti,omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. putem službene web stranice Učilišta:

 • informacije o ustroju i nadležnosti Učilišta
 • informacije o zaposlenicima
 • informacije o aktivnostima Učilišta
 • informacije o pravnim i drugim aktima Učilišta
 • informacije o učeničkim aktivnostima
 • informacije o međuinstitucionalnim aktivnostima Učilišta
 • informacije o načinu i pravilima školovanja
 • najave aktivnosti Učilišta
 • objave priopćenja za javnost

2. održavanjem tiskovnih konferencija i davanjem priopćenja sredstvima javnog priopćavanja,

3. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

4. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

5. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

II. OSNOVNI PODACI O PUČKOM OTVORENOM  UČILIŠTU GRADA ROVINJA – UNIVERSITA` POPOLARE APERTA DELLA CITTA` DI ROVIGNO

Naziv tijela javne vlasti: Pučko otvoreno učilišta Grada Rovinja - Universita` popolare aperta della Citta` di Rovigno

Adresa sjedišta: Trg m.Tita 12/I, 52210 Rovinj-Rovigno

Odgovorna osoba: Dubravka Svetličić, ravnateljica

Telefon: 052 830 300

Fax: 052 840 133

e-mail: dubravka.svetlicic@pour.hr

Pučko otvoreno učilišta Grada Rovinja - Universita` popolare aperta della Citta` di Rovigno , čiji je osnivač Grad Rovinj – Rovigno  započelo je s radom kao samostalna ustanova 1955. godine.

Učilište raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada učilišta.

 

Djelatnost Učilišta obuhvaća:

-          osnovno-školsko obrazovanje odraslih, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi,

-          srednjoškolsko obrazovanje odraslih (programi osposobljavanja i usavršavanja) sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj  školi,

-          obrazovanje i osposobljavanje građana po programima ,

-          organiziranje kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih  i drugih kulturno umjetničkih programa vlastite produkcije ili u suradnji s drugim ustanovama,

-          osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikacija mladeži i odraslih izvan sustava redovite naobrazbe,

-          galerijsko – izložbena,

-          ostvarivanje i promicanje i drugih kulturnih djelatnosti te nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti (novinstvo, TV, radio),

-          tečajevi poduke stranih jezika,

-          informatičko opismenjivanje mladeži, djece i odraslih,

-          prikazivanje filmova  i iznajmljivanje video filmova,

-          radijska i televizijska djelatnost,

-          javno informiranje,

-          nakladnička djelatnost,

-          prodaja umjetničkih djela, suvenira, knjiga, audio i video materijala,

-          ostvarivanje, organiziranje i promicanje multikulture, nacionalnih i intelektualnih vrijednosti,

-          organiziranje i promicanje svih oblika kulturno- umjetničkog stvaralaštva.

 

Obavljanje navedenih djelatnosti ustrojeno je po odjelima:

 1. Odjel kulturnih djelatnosti
 2. Obrazovni odjel
 3. Odjel za financije i računovodstvo
 4. Odjel za kadrovske i opće poslove

 Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Učilište obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja kao javna službu.

 III. SADRŽAJ  KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Pučko otvoreno učilišta Grada Rovinja -  Universita` popolare aperta della Citta` di Rovigno i to kako slijedi:
a)  pregled informacija,
b)  opis sadržaja informacija,
c)  namjena informacija,
d)  način osiguravanja prava na pristup informacijama.

a) Pregled informacija

Učilište posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Učilišta
 • zaposlenicima
 • aktivnostima Učilišta
 • pravnim i drugim aktima Učilišta
 • načinu i pravilima školovanja
 • učeničkim aktivnostima
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Učilišta
 • međunarodnim aktivnostima Učilišta

 b) Opis sadržaja informacija

 • ustroj i nadležnost Učilišta (opis djelokrug rada službi)
 • zaposlenici (osnovni podatci o zaposlenicima, zvanje zaposlenika , kontakt zaposlenika)
 • aktivnosti Učilišta ( na nastavnom, stručnom i društvenom polju)
 • pravni i drugi akti Učilišta ( Statut i pravilnici Učilišta, kurikulum, plan rada, godišnja izvješća, natječajna dokumentacija, naputci i sl.)
 • način i pravila školovanja ( opće odluke o pravilima školovanja  audicije za upis, nagrađivanje najboljih učenika)
 • učeničke aktivnosti  ( natjecanja, javni nastupi)
 • međuinstitucionalne aktivnosti Učilišta (suradnja s drugim ustanovama i drugim relevantnim ustanovama u Republici Hrvatskoj)
 • međunarodne aktivnosti Učilišta ( suradnja i posjete van RH)

 c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Pučkm otvorenom učilištu Grada Rovinja - Universita` popolare aperta della Citta` di Rovigno, odnosno službeniku za informiranje.

Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na poštansku adresu Učilišta

Pučko otvoreno učilišta Grada Rovinja - Universita` popolare aperta della Citta` di Rovigno, Trg m.Tita 3/I, 52210 Rovinj

 • putem elektroničke pošte na sljedeće adrese: pucko.uciliste.rovinj@pu.t-com.hr
 • telefonom na sljedeće brojeve: 052/830 300 (centrala) 840 133 (ured ravnatelja)
 • telefaksom na sljedeći broj: 052/ 840 132
 • usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Učilišta svakog  radnog dana od 9:00 do 13:00 sati kod službenika za informiranje

Aleksandra  Bišić - Pavić, mjerodavna je osoba za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama / u daljnjem tekstu: službenik za informiranje/.

Službenik za informiranje radi u kancelariji svaki radni dan od 7,00  do 15,00 sati.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Pučko otvoreno učilišta Grada Rovinja  

ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastaju pružanjem informacija sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno kriterijima za određivanje visine naknade koje donosi Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Učilište će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

KLASA: 008-07/13-01/01

URBROJ: 2171-01-21-13-01-01

U Rovinju, 11.02.2013.

 

                                                                                               Ravnateljica:

                                                                                             Dubravka Svetličić

 

 

 

Partneri